POWIATOWY  ZESPÓŁ  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2013r.,  Nr 1166) Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK).

 

W myśl ustawy do zadań Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 1)  kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;

 2)  realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

 a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego,

 b) realizacja zaleceń do powiatowych planów reagowania kryzysowego,

 c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

 d) zatwierdzanie gminnego planu reagowania kryzysowego;

 3)  organizowanie, zarządzanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;

 4)  realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;

 5)  przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

 6)  realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 

W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje Starosta, wchodzą osoby powołane spośród:

  • osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, służb, inspekcji i straży powiatowych;
  • przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych;
  • inne osoby zaproszone przez starostę;
  • powołani przez starostę eksperci.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piszu  funkcjonuje, jako całodobowa służba dyżurna Starosty Piskiego i Burmistrzów gmin powiatu  celem utrzymania szybkiego i sprawnego obiegu informacji.  Pozwala to znacznie redukować  koszty, jakie musiałyby ponieść gminne jednostki samorządu terytorialnego na realizację w/w zadania. PCZK podporządkowana jest bezpośrednio Staroście Piskiemu.

 

Podstawowym dokumentem, na którym opierają się działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piszu jest Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego określającego struktury i zasady organizacyjne instytucji i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie powiatu Piskiego  w sytuacjach kryzysowych oraz realizacje zadań mających na celu złagodzenie ewentualnych skutków zdarzenia, przywracanie i odtwarzanie warunków bytowania po zdarzeniu. Określa i definiuje funkcje oraz zakresy odpowiedzialności związane z etapami zapobiegania, przygotowania, prowadzenia działań i odtwarzania, związane z klęskami żywiołowymi, katastrofami infrastruktury technicznej i innymi zdarzeniami powodującymi sytuacje kryzysową.

  

Zadaniem tego planu jest:

 

· ujednolicenie zasad prowadzenia działań ratowniczych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,

· określenie zasad współdziałania różnych szczebli administracyjnych w zależności od zakresu powstałego zagrożenia,

· określenie niezbędnych dokumentów planistycznych w organach administracji samorządowej oraz podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sytuacjach kryzysowych.

 

Plan opracowany został z uwzględnieniem możliwości i zakresu odpowiedzialności na poziomie samorządu lokalnego. W przypadku wyczerpania się możliwości i zasobów powiatu, o pomoc zostanie poproszony szczebel nadrzędny, siły i środki wojewody lub odwody centralne.

 

Plan został opracowany, jako plan funkcyjny, a więc określający zadania w zakresie działań w sytuacjach kryzysowych dla określonych zespołów, które mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zdarzeniach (np. ewakuacja może być prowadzona podczas powodzi, podczas pożaru i podczas innych zdarzeń).

 

Konstrukcja planu ujmuje działalność służb ratowniczych , inspekcji i straży  w toku codziennych działań (np. policja, straż pożarna), natomiast w razie sytuacji kryzysowej są elementem lokalnego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Na podstawie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego opracowano procedury postępowania dyżurnego PCZK na wypadek wystąpienia zagrożenia.

 

Wspólne finansowanie i utrzymywanie systemu zarządzania kryzysowego przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu Piskiego jest przykładem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania finansami publicznymi, zapewniając jednocześnie, na bardzo wysokim poziomie, realizację zadań związanych z procesem zarządzania kryzysowego.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wchodzi w skład Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu. Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 nr 89 poz. 590), a w szczególności:

 

· ujednolicenie zasad prowadzenia działań ratowniczych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,

· współdziała z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej wojewody, sąsiednich powiatów i gminami Powiatu Piskiego,

· pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

· współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze humanitarne.

· dokumentuje działania podejmowanych przez Centrum,

· pełni funkcję stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

· monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie powiatu,

· realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

 

1) przygotowanie planów zarządzania kryzysowego;

2) przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych;

3) przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego;

4) utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego;

5) przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;

6) zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów.

 

 Centrum pełni rolę:

 

·      całodobowo, czynnie funkcjonującego przedstawiciela administracji samorządowej po godzinach pracy Urzędu Starostwa Powiatowego, Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Piskiego,

·      ośrodka zbierania informacji o zagrożeniach na terenie Powiatu Piskiego  w ustalonych blokach tematycznych,

·      ośrodka informacyjnego w zakresie funkcjonowania poszczególnych urzędów administracji samorządowej oraz ośrodka koordynującego działania poszczególnych podmiotów ratowniczych w przypadku takiej konieczności,

·      punktu kontaktowego do współpracy między powiatami, w tym również do koordynacji udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej, technicznej i eksperckiej.

 

    Centrum na bieżąco monitoruje stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz możliwości wystąpienia ewentualnych zagrożeń, np.: powodzie, pożary, wypadki radiologiczne, ekologiczne, wypadki związane z niebezpiecznymi substancjami lub inne, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.

W górę                                              Strona główna