ĆWICZENIA POWIATOWE

"ŚNIARDWY 2010"

 

Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie powiatu piskiego w 2010 roku oraz zarządzeniem nr 1/2010 Starosty Piskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego, powiatowego ćwiczenia "Śniardwy 2010" w dniach 09-10 czerwiec 2010 roku przeprowadzono powiatowe ćwiczenie obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na temat:

"Współdziałanie administracji samorządowej z administracją wojskową w zakresie mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych oraz organizowanie zbiorowej ochrony ludności i likwidacja skutków zdarzenia kryzysowego"

Dwa dni ćwiczeń zostały podzielone na sześć etapów działań, podczas których dochodziło do różnych zdarzeń kryzysowych zagrażających normalnemu funkcjonowaniu społeczności. Na terenie gmin powiatu piskiego został także przeprowadzony dwudniowy trening Akcji Kurierskiej siłami Administracji Publicznej w celu dostarczenia kart powołania do czynnej służby wojskowej.

 

DZIEŃ I - 9 CZERWIEC

 

POSIEDZENIE PZZK

         Dnia 9 czerwca 2010 r. o godzinie 7.40 zwołano posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Szefa Obrony Cywilnej Starosty Andrzeja Nowickiego w związku ze zdarzeniami jakie wystąpiły na terenie powiatu piskiego. W posiedzeniu brali także udział: burmistrzowie gmin powiatu piskiego, komendant KP PSP, zastępca KP Policji, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego  Tadeusz Wysocki oraz inne osoby wchodzące w skład zespołu. Na posiedzeniu zespół zapoznał się z zaistniałą sytuacją, dokonał oceny zagrożeń. Na podstawie tych działań Szef Obrony Cywilnej wydał zarządzenie dotyczące podwyższenia gotowości obronnej powiatu. Szef PZZK Wicestarosta Marek Wysocki nadzorował oraz koordynował działania prowadzone na terenie powiatu.

 

ETAP I - Ewakuacja szpitala (Gmina Pisz)

        Podczas działań sprawdzono praktyczne przygotowanie Szpitala Powiatowego do przeniesienia chorych do doraźnego szpitala w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach oraz praktycznie sprawdzono ewakuację i możliwość przetransportowania chorych przebywających w Szpitalu środkami doraźnymi do doraznego miejsca leczenia(dostępnymi na rynku transportowym).

 

 

ETAP II - Napad groźnych przestępców na śluzę "Guziankę" (Gmina R-N)

        W wyniku ataku przestępcy przejęli kontrole nad śluzą i zażądali spełnienia określonych warunków, w wypadku ich nie spełnienia  zagrozili wysadzeniem śluzy i zalaniem części miasta. Celem działań było wyznaczenie i zabezpieczenie rejonu zagrożonego podtopieniem oraz ewakuacja ludności zagrożonej; przygotowanie miejsc zakwaterowania dla ewakuowanych oraz zapewnienie wszechstronnego zabezpieczania. Na obiekcie śluzy "Karwik" został przeprowadzony pokaz działania grupy specjalistycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w wypadku ataku grupy przestępczej.

 

 

 

ETAP III - Ognisko "ptasiej grypy" w fermie drobiu (Gmina Pisz)

        Na terenie fermy drobiu w Borkach od 1 czerwca systematycznie wzrastała liczba padłych ptaków. Niepotwierdzone objawy wskazują na ognisko ptasiej grypy. Prowadzone działania miały na celu wyznaczenie "rejonu kwarantanny", wprowadzenie stanu epidemii na terenie zagrożonym oraz organizacja ruchu i objazdów zastępczych, a także wyłożenie mat zabezpieczających w miejscach newralgicznych stwarzających ryzyko przeniesienia epidemii.

 

 

DZIEŃ II - 10 CZERWIEC

 

ETAP - IV - Pożar kompleksu leśnego. Ewakuacja wsi Gorzekały (Gmina Orzysz)

        W wyniku katastrofy lotniczej w kompleksie leśnym Wierzbiny - Bemowo Piskie powstał pożar, którego nie zdołano dotychczas opanować. W bezpośrednim zagrożeniu znajdują się miejscowości w tym kompleksie , m. in. Gorzekały, Klusy, Wierzbiny. Burmistrz Gminy Orzysz podjął decyzje o ewakuacji ludzi i zwierząt z miejscowości Gorzekały spowodowanego rozprzestrzenianiem się pożaru kompleksu leśnego. Burmistrz nawiązał także kontakt z Burmistrzem Gminy Biała Piska w celu pomocy w przyjęciu ewakuowanych.

 

 

ETAP V - Przyjęcie ewakuowanej ludności z Gminy Orzysz do miejscowości Nitki (Gmina Biała Piska)

        Celem etapu było sprawdzenie współdziałania dwóch gmin powiatu piskiego w wypadku zaistnienia zagrożenia dla ludności i zwierząt. Gmina Biała Piska dokonała organizacji punktów przyjęcia w miejscowości Nitki dla ewakuowanej ludności i zwierząt z Gminy Orzysz. Zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie obiektów pod katem możliwości zakwaterowania ludności oraz zwierząt, jej wyżywienia, opieki społecznej, jak również zapewnienie rezerwy kwaterunkowej dla sił ratowniczych.

 

 

ETAP VI - Organizacja akcji gaśniczej kompleksu leśnego spowodowanego upadkiem samolotu

        Współpraca KP PSP, Sił Zbrojnych oraz Nadleśnictwa Drygały. Podczas działań sprawdzono praktyczne przygotowanie straży pożarnej, sił zbrojnych oraz pracowników Lasów Państwowych na wypadek wystąpienia pożaru wielkoobszarowego kompleksu leśnego. Głównymi zadaniami była organizacja oraz prowadzenie akcji gaśniczej w celu opanowania pożaru oraz organizacja akcji poszukiwawczej po upadku samolotu.

 

 

 

CELE ĆWICZENIA "ŚNIARDWY 2010"

- doskonalenie w praktyce współdziałania administracji samorządowej z administracją wojskową w zakresie mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych

- doskonalenie współdziałania służb, administracji samorządowej oraz administracji wojskowej w zakresie organizowania zbiorowej ochrony ludności oraz likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego

 - doskonalenie  działania Systemu Wykrywania i Alarmowania, Stałego Dyżuru

- sprawdzenie skuteczności systemu łączności i alarmowania na szczeblu powiatu piskiego

- praktyczne przećwiczenie umiejętności dostarczenia dokumentów zawiadamiania i pakietów dokumentów powołania oraz bezpośredniego doręczania kart powołania  adresatom zamieszkałym na terenie danej gminy w ramach Akcji Kurierskiej przeprowadzanej siłami Administracji Publicznej

 

 

 

CAŁA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ĆWICZENIA "ŚNIARDWY 2010" ZNAJDUJE SIĘ W WYDZIALE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz