Niewypały - amunicja - niewybuchy


 

 

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może przynieść zagrożenie dla na i ludzi w naszym otoczeniu.

Należy pamiętać,  iż  materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe zawsze stanowiąc potencjalne niebezpieczeństwo.

 

PODSTAWOWE DEFINICJE

Przedmioty wybuchowe - uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego,   które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.). Są to w szczególności:

 • zapalniki,
 • pociski,
 • bomby lotnicze,
 • naboje artyleryjskie i karabinowe,
 • pancerzownice,
 • granaty,
 • miny wszelkich typów,
 • ładunki materiałów wybuchowych,
 • złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Niewybuch - to każdy przedmiot zawierający ładunek wybuchowy lub materiał wybuchowy  w stanie wolnym, który powinien zdetonować, jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do tego procesu nie doszło do wybuchu. Przyczyną powstania niewybuchu może być nie uruchomienie lub złe działanie detonatora, zmiany chemiczne w samym materiale wybuchowym  i wiele innych czynników. Za niewybuchy uważa się środki, które zostały użyte, ale nie zadziałały lub zadziałały wadliwie. Oprócz tego za niewybuchy uważa się również środki wybuchowe pozbawione właściwego nadzoru i kontroli, np. gdzieś wykryte, niewiadomego pochodzenia, uszkodzone, przeterminowane itp.

Niewypał - to amunicja zawierająca ładunek miotający, która nie wypaliła mimo stworzenia odpowiednich warunków do tego procesu. Pojęcia niewypału używa się wobec dwóch rodzajów amunicji - wybuchającej z siłą mniejszą od detonacji oraz zapalającej się. Generalnie pojęcie odnosi się do środków zawierających materiał wybuchowy o charakterze miotającym, czyli takich, w których wybuch ma charakter deflagracji. Niewypałem może stać się również spłonka lub inny zapalnik. Przyczyną powstania niewypału może być nie uruchomienie lub złe działanie zapalnika, zmiany chemiczne w samym materiale itp. Za niewypały uważa się środki, które zostały użyte, ale nie zadziałały, lub zadziałały nieprawidłowo, skutkiem czego mogą nadal stanowić niebezpieczeństwo. Oprócz tego za niewypały uważa się również środki pozbawione właściwego nadzoru i kontroli, np. gdzieś wykryte, niewiadomego pochodzenia, uszkodzone, przeterminowane itp.

Przedmioty niebezpieczne - uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.  Zaliczyć do nich można:

 • płyn łatwopalny, żrący i trujący,
 • zawartość butli stalowych, gaśnic,
 • resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.

 

Pamiętaj:

 1. Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny).
 2. Nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych niewypałach, bombach, pociskach, amunicji, granatach i wszelkich przedmiotach mogących okazać się niebezpiecznymi.
 3. Zabezpiecz miejsce znaleziska, aby nie rzucało się w oczy osobom postronnym. Natychmiast powiadom o swoim "znalezisku" :
  • policję
  • straż pożarna
  • urząd gminy
  • nauczyciela
  • sołtysa
  • księdza
  • wszelkie osoby, które mogą pomóc, lub którym znaleziony przedmiot może stanowić zagrożenie.

 

ZAPOZNAJ swoje dzieci ze sposobem postępowania (podaj znane Tobie przykłady lekkomyślności dzieci i młodzieży w tym względzie). NIE LEKCEWAŻ NIEBEZPIECZEŃSTWA. LEKKOMYSLNOŚĆ I GŁUPOTA GROZI UTRATĄ ZDROWIA A NAWET ŻYCIA TWOJEGO LUB NAJBLIŻSZYCH.

 

 

PATROL SAPERSKI - Dowódca Patrolu tel. 437 13 80 ( kom. 601412275) Przekazywanie zgłoszeń - Oficer dyżurny JW tel. 437 19 33

Dowódca JW tel. 437 13 00; Oficer Sztabu tel. 437 13 52

PROCEDURA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA I NISZCZENIA
PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH
W POWIECIE PISKIM.

  Oczyszczanie terenów powiatu piskiego z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego realizuje patrol rozminowania nr 12 z 15 Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu – podstawa prawna: pismo Szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3 WLąd nr 63/87 19/05 dnia 27.07.2005r. w sprawie udziału Wojsk Lądowych w sytuacjach kryzysowych.

Tereny oczyszcza się z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych po nadesłaniu zgłoszenia od:

-       terenowej administracji rządowej, samorządowej,

    -       Policji,

    -       Państwowej Straży Pożarnej

         o wykryciu i miejscu ich znajdowania się.

Organa administracji:

1.     przyjmują zgłoszenia od ludności cywilnej, instytucji, jednostek gospodarczych, zakładów pracy;

2.     sprawdzają czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zabezpieczając  miejsce,

3.     oceniają stopień zagrożenia bezpośredniego dla otoczenia

4.     powiadamiają Jednostkę Wojskową.

Organa administracji samorządowej przekazując zgłoszenie /zawiadomienie/ powinny podać:

-       dokładne miejsce wykrycia przedmiotu,

-       dwa adresy osób mogących wskazać miejsc znajdowania się przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych,

-       informacja o ewentualnych wypadkach powstałych w skutek ich wybuchu.

Również należy powiadomić Jednostkę Wojskową o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych przedmiotów.  

W przypadku braku możliwości wskazania zgłoszonego przedmiotu niebezpiecznego przez przedstawiciela administracji samorządowej należy zobowiązać osobę zgłaszającą do wskazania tego miejsca.

Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych i wszędzie tam gdzie stanowią one szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi i mogą powodować wstrzymanie, nauki jak również na terenie prowadzonych prac budowlanych, drogowych, na trenie, zakładów, szkół.

Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin, pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin.

W razie wykrycia przedmiotów niebezpiecznych określonych jako pilne, organa administracji samorządowej niezwłocznie zabezpieczają te przedmioty przez ich ogrodzenie oraz ustanawiają nad nimi nadzór do czasu usunięci i ich przez minerski patrol oczyszczania.

  W związku z powyższym proszę o udzielenie minerskiemu patrolowi oczyszczania wszelkiej pomocy, która powinna się wyrażać:

-       w zabezpieczaniu miejsca, w który znaleziono przedmioty wybuchowe lub niebezpieczne do czasu przybycia specjalistów wojskowych;

-       w wyznaczeniu i rejonów (miejsc) do niszczenia znalezienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;

-       na terenie Powiatu Piskiego zgodnie z Norma Obronną NO-02-A043 zweryfikowane miejsce do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych znajduje się na obszarze poligonu wojskowego Bemowo Piskie –Wyręby,

-       w ułatwieniu minerskiemu patrolowi oczyszczania pracy związanej z unieszkodliwieniem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz udzieleniu im niezbędnej pomocy w zakresie sprzętu,

-       środków transportu,

-        siły roboczej,

-       łączności,

-       prac porządkowo - ochronnych; 

W przypadku braku potwierdzenia realizacji zgłoszenia pieczęcią urzędową na protokole oczyszczania terenu (np. dzień wolny od pracy) przedstawiciel administracji samorządowej składa na protokole; czytelny podpis z podaniem stanowiska i nazwy instytucji jaką prezentuje.

Kluczową sprawą jest współpraca na wysokim poziomie w tym zakresie zwłaszcza z przedstawicielami urzędów gmin, a przede wszystkim zrozumienie iż działanie minerskiego patrolu oczyszczania jest podyktowane niesieniem pomocy ludności cywilnej w sytuacjach zagrożenia przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi i niejednokrotnie ratuje ludzkie życie.

 

 

W górę                                                                      Strona główna